кхъуэщын сэкурэ


кхъуэщын сэкурэ

тхьэв ирапщ хъууэ кхъуэщын щхьэбгъуэшхуэ
большая гончарная чаша для теста, кувшин с широким горлом

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.